Klauzula Informacyjna

Drogi Uczestniku,

Przepisy prawa wymagają od nas przekazania Ci informacji o tym, w jaki sposób Fundacja Allegro All For Planet (dalej będziemy określać się jako „Fundacja”) przetwarza (np. zbiera i zapisuje) Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko albo adres email), oraz jakie uprawnienia w związku z Ci przysługują. Szanujemy Twoją prywatność tak samo, jak Twój czas, dlatego zrobimy to najszybciej, jak potrafimy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

My, czyli Fundacja, bo to my decydujemy o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w związku z konkursem Kręć Kilometry. Mamy siedzibę w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas zakładania Twojego konta na stronach konkursu Kręć Kilometry (www.kreckilometry.pl), za pomocą aplikacji mobilnej Kręć Kilometry, poprzez aplikacje, z których korzystasz: Endomondo (w zakresie ID Twojego konta), lub z Facebooka (jeżeli używasz go do logowania na www.kreckilometry.pl , uzyskamy dostęp do Twojego adresu email, imienia, nazwiska, daty urodzenia, avatara oraz deklarowanej lokalizacji i Twojej płci), a także później, w związku z uczestniczeniem przez Ciebie w konkursie Kręć Kilometry.

W jaki sposób i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Chcemy umożliwić Ci udział w konkursie Kręć Kilometry oraz korzystanie z konta i aplikacji mobilnej, dlatego prosimy Cię o podanie danych, które są niezbędne, aby móc zarejestrować Twoje konto i zapewnić Ci odnotowywanie Twoich sukcesów na Twoim koncie. Świadczymy w ten sposób usługę oraz realizujemy konkurs, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. W niektórych przypadkach będziemy prosić o Twoją zgodę.

Fundacja przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje) na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji dane osobowe uczestników konkursu Kręć Kilometry w następujących celach:

a) organizacja konkursu Kręć Kilometry w tym obsługa zgłoszeń w zakresie pomocy technicznej, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców oraz przyznawanie i wysyłanie nagród konkursowych,

b) wykonywanie analiz (analizujemy np. które miasto wykręciło największą liczbę kilometrów biorąc pod uwagę jego mieszkańców zarejestrowanych na kreckilometry.pl), tworzenie statystyk i ocena osiągnięć per osoba, per miasto - na podstawie informacji wynikających z aplikacji, oraz agregowania danych na potrzeby zestawień, np. przy wyłonieniu zwycięskich miast,

c) dla celów bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów między uczestnikami,

d) przechowywanie danych archiwalnych,

e) zapewnienie rozliczalności wykonania obowiązków Fundacji wynikających z przepisów prawa.

W zakresie utworzenia i utrzymania Twojego konta na kreckilometry.pl, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych przez Fundację będzie konieczność wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, Twoje dane będą przez nas przechowywane na podstawie przepisów prawa podatkowego, związanych z rozliczeniem podatkowym przyznanych nagród.

Jeżeli będziesz przekazywał nam swoje dane osobowe o stanie Twojego zdrowia (np. spalanych kaloriach, pulsie serca itp.), podstawą prawną przetwarzania takich danych będzie Twoja wyraźna zgoda. Zgody będziemy potrzebowali także żeby uwierzytelnić Cię na kreckilometry.pl za pomocą Twojego konta w innych mediach społecznościowych (logowanie za pomocą konta FB lub Endomondo) albo udostępnić Twoje dane innym podmiotom w związku z konkursem. Wtedy to właśnie Twoja zgoda jest podstawą prawną przetwarzania Twoich danych przez Fundację. Jeżeli udzielisz Fundacji zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie w taki sposób, jak jej udzieliłeś/udzieliłaś. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać tylko do czasu jej odwołania, chyba, że zajdzie się inne uzasadnienie ich przetwarzania (np. będzie to wynikało z przepisów prawa).

Fundacja, tak jak wiele innych podmiotów działających online, przetwarza Twoje dane osobowe w celu prowadzenia czynności analitycznych, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. Robimy to na podstawie naszego prawnie uzasadnionego celu lub o ile udzielisz nam na to zgody.

Czy musisz podać Fundacji swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie ewentualnego rozliczenia przyznanej Ci nagrody o określonej wysokości (wymagają tego przepisy prawa podatkowego i rachunkowego).

We wszystkich innych przypadkach Fundacja prosi Cię o dobrowolne podane danych osobowych, abyś mógł/mogła wziąć udział w konkursie. Jeżeli z jakiegoś powodu nie zechcesz nam podać nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli założyć dla Ciebie konta lub Twoje osiągnięcia nie będą policzone w konkursie.

Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?

Od Fundacji możesz żądać dostępu do Twoich danych, ich sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fundację do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

● w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

● w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

● w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Fundacji, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

● w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

● przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Komu Fundacja udostępnia Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Jak długo Fundacja przechowuje Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Fundację przez czas Twojego udziału w konkursie. Okres przechowywania danych może zostać odpowiednio wydłużony w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji. Na wypadek wystąpienia roszczeń związanych z Twoim udziałem w konkursie będziemy przetwarzali Twoje dane przez 10 lat od dnia zakończenia konkursu.

Jeśli zwyciężysz i otrzymasz nagrodę wymagającą uiszczenia podatku za pośrednictwem Fundacji, Twoje dane będą przetwarzane przez 5 lat po roku, w którym Fundacja uiści zaliczkę na podatek.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację po upływie okresu Twojego udziału w konkursie dla celów archiwalnych, przez okres 10 lat. Przetwarzanie danych na cele statystyczne i analityczne zakończy się nie później niż 10 lat od zakończenia konkursu.

Po upływie tych okresów Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Fundacji z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Czy Fundacja przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Fundacja nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy Fundacja profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Fundację?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fundację, możesz skontaktować się z przedstawicielem Fundacji, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: privacy_afp@allegro.pl

Organizator

Partnerzy

Partnerzy społeczni